JOCKEY'S STATISTICS

Jockey's Statistics as on 03/12/2023

JOCKEY WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL MOUNTS WIN %
N. Bhosale 4 2 2 1 9 44.44
Neeraj Rawal 2 5 1 1 11 18.18
Akshay Kumar 2 1 1 0 4 50
C. Umesh 2 0 1 2 5 40
Haridas Gore 1 2 1 2 11 9.09
Mustakim Alam 1 1 2 0 13 7.69
P. Trevor 1 1 2 0 5 20
R. Ajinkya 1 1 1 1 6 16.67
A. K. Aniket 1 1 1 1 5 20
C. S. Jodha 1 1 0 0 6 16.67
S. Saqlain 1 0 0 2 7 14.29
H. M. Akshay 1 0 0 0 2 50
J. Chinoy 1 0 0 0 2 50
Bhawani Singh 0 1 1 1 7 0
T. S. Jodha 0 1 0 2 5 0
H. Zeeshan 0 1 0 0 3 0
P. Shinde 0 1 0 0 4 0
K. Nazil 0 0 1 2 8 0
Y. S. Srinath 0 0 1 1 5 0
N. S. Parmar 0 0 1 0 4 0
Prashant P. Dhebe 0 0 1 0 2 0
Vishal N. Bunde 0 0 1 0 7 0
Yash Narredu 0 0 1 0 1 0
Amyn Merchant 0 0 0 1 5 0
S. G. Prasad 0 0 0 1 3 0
P. S. Chouhan 0 0 0 1 1 0
N. Nadeem 0 0 0 0 1 0
P. Vinod 0 0 0 0 1 0
R. Shelar 0 0 0 0 5 0
Shahrukh Khan 0 0 0 0 1 0
Shrikant Kamble 0 0 0 0 3 0
S. J. Moulin 0 0 0 0 4 0
S. J. Sunil 0 0 0 0 4 0
S. Mosin 0 0 0 0 1 0
S. Saba 0 0 0 0 2 0