JOCKEY'S STATISTICS

Jockey's Statistics as on 26/03/2023

JOCKEY WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL MOUNTS WIN %
A. Sandesh 23 20 15 7 91 25.27
P. Trevor 19 12 5 8 63 30.16
Mustakim Alam 15 7 7 8 87 17.24
P. S. Chouhan 11 8 4 4 44 25
N. S. Parmar 10 5 9 10 67 14.93
Neeraj Rawal 9 9 19 14 88 10.23
Bhawani Singh 9 6 9 7 85 10.59
Haridas Gore 7 4 6 4 55 12.73
Kirtish Bhagat 5 7 3 4 37 13.51
R. Ajinkya 5 5 7 6 55 9.09
S. Zervan 4 9 4 9 58 6.9
C. S. Jodha 4 6 5 4 54 7.41
S. Saqlain 4 4 4 6 39 10.26
Amyn Merchant 4 2 4 4 56 7.14
K. Nazil 3 7 7 10 65 4.62
T. S. Jodha 3 1 4 4 19 15.79
Suraj Narredu 3 1 0 3 14 21.43
S. A. Amit 3 1 0 1 11 27.27
C. Umesh 2 6 1 1 31 6.45
P. Shinde 2 4 6 3 38 5.26
Vishal N. Bunde 2 3 8 5 54 3.7
N. Bhosale 2 2 0 4 12 16.67
Antony Raj S. 2 1 0 2 13 15.38
Gagandeep Maan 2 0 0 1 8 25
P. Vinod 1 3 3 3 35 2.86
Y. S. Srinath 1 2 2 4 13 7.69
Yash Narredu 1 2 0 0 7 14.29
P. S. Kaviraj 1 1 3 0 21 4.76
J. Chinoy 1 1 2 1 28 3.57
Imran Chisty 1 1 2 0 8 12.5
H. Zeeshan 1 0 1 0 9 11.11
S. G. Prasad 1 0 0 0 4 25
A. S. Peter 0 4 2 8 37 0
S. J. Sunil 0 4 1 1 20 0
S. Mosin 0 3 0 1 7 0
S. P. Ranjane 0 2 2 2 18 0
Prashant P. Dhebe 0 2 2 1 22 0
S. Saba 0 2 0 1 5 0
D. A. Naik 0 1 2 2 7 0
A. K. Aniket 0 1 1 3 21 0
N. B. Kuldeep 0 1 1 2 17 0
N. Nadeem 0 1 0 0 14 0
Akshay Kumar 0 0 3 0 4 0
R. Shelar 0 0 2 0 20 0
Dashrath Singh 0 0 1 1 7 0
Vikram Jodha 0 0 1 1 7 0
Akshay Gaikwad 0 0 1 0 9 0
D. R. Shubham 0 0 1 0 8 0
L. Alex Rozario 0 0 1 0 1 0
N. K. Ashish 0 0 0 1 18 0
H. G. Rathod 0 0 0 0 1 0
Nirmal Jodha 0 0 0 0 3 0
K. G. Likith Appu 0 0 0 0 1 0
P. Ajeeth Kumar 0 0 0 0 2 0
S. Sunil 0 0 0 0 1 0