JOCKEY'S STATISTICS

Jockey's Statistics as on 07/04/2024

JOCKEY WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL MOUNTS WIN %
P. Trevor 23 17 13 17 87 26.44
S. Saqlain 15 11 10 8 67 22.39
Mustakim Alam 14 14 14 9 113 12.39
Neeraj Rawal 12 21 16 14 95 12.63
Yash Narredu 12 9 4 0 33 36.36
P. S. Chouhan 12 3 12 9 53 22.64
N. Bhosale 11 10 10 7 57 19.3
R. Ajinkya 10 7 6 8 48 20.83
N. S. Parmar 9 8 11 3 56 16.07
C. S. Jodha 9 8 7 3 54 16.67
Haridas Gore 7 8 14 10 77 9.09
M. S. Deora 4 4 3 4 35 11.43
Bhawani Singh 3 6 4 4 58 5.17
C. Umesh 3 6 1 5 17 17.65
Akshay Kumar 3 5 4 4 28 10.71
Oisin Murphy 3 2 0 0 5 60
H. M. Akshay 3 1 2 2 17 17.65
Suraj Narredu 3 1 0 1 6 50
Antony Raj S. 2 6 4 2 25 8
J. Chinoy 2 4 2 1 26 7.69
Imran Chisty 2 3 2 2 13 15.38
T. S. Jodha 2 3 1 9 37 5.41
Prashant P. Dhebe 2 2 5 2 26 7.69
Amyn Merchant 2 2 1 6 64 3.13
S. Saba 2 1 2 4 34 5.88
Vivek G. 2 1 2 3 20 10
Kirtish Bhagat 2 1 1 0 8 25
S. A. Amit 2 0 0 3 16 12.5
A. Sandesh 2 0 0 2 6 33.33
P. Shinde 1 3 4 3 35 2.86
A. K. Aniket 1 3 3 2 29 3.45
Vishal N. Bunde 1 2 6 1 46 2.17
K. Nazil 1 2 4 11 71 1.41
S. Zervan 1 2 2 1 22 4.55
Y. S. Srinath 1 1 2 2 12 8.33
S. J. Sunil 1 0 1 5 18 5.56
R. Shelar 1 0 0 1 13 7.69
F. Norton 0 3 1 1 11 0
H. Zeeshan 0 2 0 0 10 0
Santosh G. 0 1 3 1 16 0
Shrikant Kamble 0 1 1 1 18 0
Tom Marquand 0 1 1 1 5 0
P. Vinod 0 1 0 4 18 0
Dashrath Singh 0 1 0 0 6 0
S. G. Prasad 0 0 2 2 11 0
S. Mosin 0 0 2 1 13 0
Kiran Naidu 0 0 2 0 8 0
S. Sunil 0 0 1 0 10 0
A. S. Peter 0 0 0 1 3 0
N. B. Kuldeep 0 0 0 0 3 0
N. Nadeem 0 0 0 0 2 0
P. S. Kaviraj 0 0 0 0 1 0
R. N. Darshan 0 0 0 0 1 0
Shahrukh Khan 0 0 0 0 1 0
Shariq Mohd 0 0 0 0 1 0
S. J. Moulin 0 0 0 0 7 0
S. P. Ranjane 0 0 0 0 1 0
Vinod Shinde 0 0 0 0 2 0