Jockey's Statistics as on 12-Mar-2020

JOCKEY WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL MOUNTS WIN %
A. Sandesh 28 15 14 17 102 27.45
David Egan 21 8 12 7 69 30.43
P. Trevor 16 19 10 11 74 21.62
Nicky Mackay 15 9 10 12 63 23.81
Leigh Roche 12 5 8 7 52 23.08
Neeraj Rawal 10 20 14 9 91 10.99
P. S. Chouhan 10 18 6 5 70 14.29
P. S. Kaviraj 8 6 15 7 75 10.67
N. S. Parmar 6 4 8 6 63 9.52
C. S. Jodha 5 9 4 9 63 7.94
A. S. Peter 5 4 5 7 56 8.93
Santosh G. 4 6 4 5 38 10.53
Colm O'Donoghue 4 2 3 2 19 21.05
Dashrath Singh 3 8 9 6 63 4.76
Bhawani Singh 3 7 2 5 51 5.88
K. Nazil 3 3 6 13 56 5.36
S. Zervan 3 3 6 5 39 7.69
David Allan 3 3 2 2 16 18.75
A. Prakash 3 2 1 4 34 8.82
Suraj Narredu 3 2 1 0 11 27.27
D. R. Shubham 3 0 1 1 17 17.65
K. Pranil 2 2 3 1 36 5.56
M. Ayyar 2 2 0 1 19 10.53
J. Chinoy 2 1 3 1 22 9.09
Akshay 2 1 3 0 21 9.52
S. A. Amit 2 1 0 2 20 10
Amyn Merchant 1 6 3 1 40 2.5
Shrikant Kamble 1 1 0 3 12 8.33
Akshay Kumar 1 1 0 2 8 12.5
H. Zeeshan 1 0 2 4 41 2.44
Yash Narredu 1 0 2 1 7 14.29
Hanumant Singh 1 0 2 0 13 7.69
S. John 1 0 1 0 4 25
Kishore Kadam 1 0 0 3 15 6.67
Nathan Evans 0 4 2 5 25 0
Malam Singh 0 2 3 4 27 0
T. S. Jodha 0 2 0 1 14 0
S. S. Baria 0 1 3 0 11 0
Aniket Karande 0 1 2 2 24 0
P. Vinod 0 1 1 2 15 0
S. J. Sunil 0 1 1 1 14 0
N. B. Kuldeep 0 1 1 0 12 0
A. Imran Khan 0 1 0 2 10 0
C. D. Hayes 0 1 0 1 6 0
S. G. Prasad 0 1 0 0 2 0
P. Shinde 0 1 0 0 8 0
Y. S. Srinath 0 0 4 0 12 0
Nirmal Jodha 0 0 2 3 14 0
Imran Chisty 0 0 2 0 5 0
Gagandeep Mann 0 0 1 1 3 0
Raghuveer Singh 0 0 1 0 2 0
Prabhu Naidu 0 0 1 0 1 0
N. Nadeem 0 0 0 1 3 0
Vikram Walkar 0 0 0 1 1 0
R. Ajinkya 0 0 0 1 1 0
Shahrukh Khan 0 0 0 0 1 0
S. Joseph 0 0 0 0 2 0
Ishwar Pardeshi 0 0 0 0 4 0
S. Mosin 0 0 0 0 1 0
Dhanu S. Deora 0 0 0 0 2 0
D. A. Naik 0 0 0 0 3 0
Vikram Jodha 0 0 0 0 1 0
Akshay Gaikwad 0 0 0 0 6 0

SPONSORS

BAHRAINBTCCNWADIADASHMESHDMCCEBCOFORBESGOOLhomi-mehtaHOMI-PUDUMJEEHRCKINGFISHERLIVESMARTMAMRAMASWAMYMRCPADMINIPMRUNGTARATTONSEYRCTCrmmandalRMRUKMANIRUSI-PATELshapoorjiSMSHAHstylecrackerVILLOOWORKSMART