Jockey's Statistics as on 15-Aug-2022

JOCKEY WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL MOUNTS WIN %
A. Prakash 3 0 0 1 6 50
A. Sandesh 2 3 3 1 10 20
N. S. Parmar 2 0 2 1 7 28.57
S. Zervan 2 0 0 0 9 22.22
P. S. Kaviraj 2 0 0 0 5 40
Amyn Merchant 1 0 1 0 3 33.33
Haridas Gore 1 0 0 1 4 25
P. Trevor 0 2 3 0 8 0
Yash Narredu 0 2 0 1 5 0
Dashrath Singh 0 2 0 0 4 0
P. S. Chouhan 0 1 1 1 3 0
K. Nazil 0 1 0 2 8 0
P. Shinde 0 1 0 1 3 0
R. Ajinkya 0 1 0 0 5 0
Bhawani Singh 0 0 2 3 6 0
Prashant P. Dhebe 0 0 1 0 2 0
M. S. Deora 0 0 0 1 8 0
Santosh G. 0 0 0 0 1 0
Shrikant Kamble 0 0 0 0 1 0
D. R. Shubham 0 0 0 0 1 0
S. J. Sunil 0 0 0 0 1 0
S. Mosin 0 0 0 0 1 0
S. Sunil 0 0 0 0 1 0
R. Shelar 0 0 0 0 4 0
R. Rupesh 0 0 0 0 1 0
P. Vinod 0 0 0 0 2 0
D. A. Naik 0 0 0 0 1 0
S. G. Prasad 0 0 0 0 4 0
N. Nadeem 0 0 0 0 1 0
N. K. Ashish 0 0 0 0 1 0
M. Ayyar 0 0 0 0 2 0
D. S. Daman 0 0 0 0 1 0
Akash Agarwal 0 0 0 0 2 0

SPONSORS

DRCMYSORE-NEWNOSHIRRAPTKOSSOUTHERN COMMANDSRS-LogoSAPOONAWALLATRUFFITvaishaliVILLOOYerawada-Stud-&-Agri-FarmyohanzavarayO-HOTEL