Jockey's Statistics as on 28-Feb-2021

JOCKEY WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL MOUNTS WIN %
A. Sandesh 25 17 13 4 88 28.41
P. S. Chouhan 22 10 7 10 80 27.5
P. Trevor 19 12 9 7 65 29.23
Neeraj Rawal 9 14 14 4 80 11.25
N. S. Parmar 7 11 11 11 72 9.72
S. Zervan 7 11 4 7 56 12.5
T. S. Jodha 7 7 11 12 73 9.59
C. S. Jodha 5 8 6 8 54 9.26
Aniket Karande 5 0 2 2 35 14.29
P. S. Kaviraj 4 7 7 9 78 5.13
Suraj Narredu 4 0 2 0 6 66.67
Bhawani Singh 3 5 3 7 60 5
K. Nazil 3 4 6 2 60 5
Dashrath Singh 3 3 8 10 46 6.52
M. S. Deora 3 3 2 3 29 10.34
Yash Narredu 3 2 0 3 14 21.43
A. S. Peter 2 8 9 4 51 3.92
Y. S. Srinath 2 4 1 0 12 16.67
H. Zeeshan 2 0 0 1 23 8.7
J. Chinoy 1 3 5 7 32 3.13
M. Ayyar 1 3 1 2 30 3.33
Shrikant Kamble 1 1 1 1 9 11.11
Santosh G. 1 1 0 2 20 5
Raghuveer Singh 1 0 2 0 17 5.88
Akshay Kumar 1 0 1 1 5 20
S. Mosin 1 0 0 0 2 50
R. Ajinkya 0 2 2 2 17 0
Vishal N. Bunde 0 1 3 1 15 0
Amyn Merchant 0 1 2 5 34 0
Gagandeep Mann 0 1 1 3 10 0
Kirtish Bhagat 0 1 1 2 13 0
S. A. Amit 0 1 1 1 29 0
A. Prakash 0 1 1 1 20 0
P. Shinde 0 1 0 0 6 0
Kishore Kadam 0 0 2 2 7 0
S. G. Prasad 0 0 1 1 15 0
S. J. Sunil 0 0 1 1 14 0
P. Vinod 0 0 1 0 3 0
Nirmal Jodha 0 0 0 2 12 0
K. Pranil 0 0 0 2 5 0
S. John 0 0 0 1 1 0
N. B. Kuldeep 0 0 0 1 24 0
N. Rawal 0 0 0 0 3 0
Akshay Gaikwad 0 0 0 0 6 0
Vikram Walkar 0 0 0 0 3 0
Vikram Jodha 0 0 0 0 6 0
Akshay 0 0 0 0 3 0
S. Sameer 0 0 0 0 2 0
S. P. Ranjane 0 0 0 0 2 0
S. Joseph 0 0 0 0 4 0
Hanumant Singh 0 0 0 0 3 0
Shailesh Shinde 0 0 0 0 12 0
Shahrukh Khan 0 0 0 0 6 0
R. Rupesh 0 0 0 0 3 0
D. R. Shubham 0 0 0 0 11 0

SPONSORS

conradVILLOOPOONAWALLA GROUPYeravada-Stud-&-Agricultural-Farm