642-980, / EX200, / 700-701, / 70-466, / MB2-704, / MB5-705, / 98-349, / 070-411, / 300-208, / 70-412, / 642-889, / 70-332, / PMI-RMP, / 640-864, / 200-120, / 156-215-77, / 070-331, / A00-211, / C4040-250, / 220-802, / 1Z0-062, / 70-480, / PRINCE2-PRACTITIONER, / AWS-SysOps, / 70-331, / 070-465, / 070-413, / MB2-701, / 70-467, / 640-554, / C_TADM51_731, / 070-486, / 640-916, / 350-018 |, C4040-250 |, 810-403 |, 810-401 |, 70-486 |, 200-310 |, 300-101 |, 400-201 |, 300-101 |, 400-201 |, 70-347 |, ADM-201 |, 300-208 |, EX200 |, 400-051 |, 400-051 |, 70-461 |, MB2-707 |, 300-070 |, 200-120 |, 300-320 |, 300-115 |, 300-320 |, 300-115 |, 400-101 |, 70-346 |, 70-480 |, 300-075 |, 210-060 |, 300-075 |, 210-060 |, SY0-401 |, M70-201 |, HP0-S41 |, 100-101 |, MB2-702 |, 100-101 |, MB2-702 |, 101 |, 70-488 |, MB2-701 |, CISSP |, 70-488 |, MB2-701 |, CISSP |, 640-554 |, AWS-SysOps |, N10-006 |, CCD-410 |, 210-260 |, AWS-SysOps |, N10-006 |, CCD-410 |, 210-260 |, MB5-705 |, 70-483 |, 810-401 |, 70-486 |, 200-310 |, 300-101 |, 400-201 |, 70-347 |, ADM-201 |, 300-208 |, EX200 |, 400-051 |, 70-461 |, MB2-707 |, MB2-707 |, 300-070 |, 200-120 |, 300-320 |, 300-115 |, 400-101 |, 70-346 |, 70-480 |, 300-075 |, 210-060 |, SY0-401 |, M70-201 |, HP0-S41 |, 100-101 |, MB2-702 |, 101 |, 70-488 |, MB2-701 |, CISSP |,
Home - RWITC RWITC

Jockey's Statistics as on 22-Jan-2017

JOCKEY WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL MOUNTS WIN %
A. Sandesh 25 20 12 6 78 32.05
P. Trevor 20 14 14 3 75 26.67
Neeraj Rawal 14 10 14 11 83 16.87
Dashrath Singh 7 10 1 9 51 13.73
C. S. Jodha 7 8 6 9 64 10.94
S. Zervan 6 10 8 8 59 10.17
Suraj Narredu 6 8 8 1 33 18.18
S. A. Amit 5 5 5 9 49 10.2
J. Chinoy 5 3 9 7 56 8.93
D. S. Daman 5 2 3 4 29 17.24
Y. S. Srinath 5 1 3 2 25 20
T. S. Jodha 4 6 8 4 58 6.9
Akshay Gaikwad 4 2 3 5 27 14.81
Bhawani Singh 4 1 5 7 57 7.02
S. J. Sunil 3 3 1 5 39 7.69
N. Nadeem 3 1 3 1 22 13.64
Yash Narredu 3 1 2 2 18 16.67
Santosh G. 2 5 1 2 20 10
R. Ajinkya 2 1 0 3 30 6.67
David Allan 2 1 0 1 4 50
N. S. Parmar 1 7 4 5 39 2.56
P. S. Chouhan 1 7 1 6 22 4.55
Vishal N. Bunde 1 2 4 2 24 4.17
Kishore Kadam 1 1 3 1 37 2.7
G. Amit 1 1 2 2 17 5.88
Parbat Singh 1 0 3 3 17 5.88
S. S. Baria 1 0 2 0 18 5.56
A. Imran Khan 1 0 1 1 5 20
S. John 0 2 2 0 5 0
Shrikant Kamble 0 2 1 2 28 0
Raghuveer Singh 0 1 2 0 12 0
Amyn Merchant 0 1 1 1 21 0
J. E. Pereira 0 1 1 1 6 0
H. Zeeshan 0 1 1 0 14 0
S. Mosin 0 1 0 1 8 0
M. A. Roushan 0 1 0 0 8 0
Prabhu Naidu 0 1 0 0 1 0
S. Sunil 0 0 2 0 13 0
K. Nazil 0 0 1 4 22 0
Hanumant Singh 0 0 1 1 4 0
S. Joseph 0 0 1 0 9 0
D. A. Naik 0 0 0 2 4 0
M. Ayyar 0 0 0 1 3 0
Sandeep Jadhav 0 0 0 1 3 0
D. R. Shubham 0 0 0 1 8 0
Vikram Jodha 0 0 0 0 7 0
B. Nikhil 0 0 0 0 13 0
Altaf Sayyed 0 0 0 0 8 0
Kavraj Singh 0 0 0 0 1 0
Raj Pawar 0 0 0 0 1 0
S. K. Jadhav 0 0 0 0 7 0
J. Pradeep 0 0 0 0 2 0
R. Shelar 0 0 0 0 4 0
Shahrukh Khan 0 0 0 0 3 0
Zameer Sayyed 0 0 0 0 1 0