642-980, / EX200, / 700-701, / 70-466, / MB2-704, / MB5-705, / 98-349, / 070-411, / 300-208, / 70-412, / 642-889, / 70-332, / PMI-RMP, / 640-864, / 200-120, / 156-215-77, / 070-331, / A00-211, / C4040-250, / 220-802, / 1Z0-062, / 70-480, / PRINCE2-PRACTITIONER, / AWS-SysOps, / 70-331, / 070-465, / 070-413, / MB2-701, / 70-467, / 640-554, / C_TADM51_731, / 070-486, / 640-916, / 350-018 |, C4040-250 |, 810-403 |, 810-401 |, 70-486 |, 200-310 |, 300-101 |, 400-201 |, 300-101 |, 400-201 |, 70-347 |, ADM-201 |, 300-208 |, EX200 |, 400-051 |, 400-051 |, 70-461 |, MB2-707 |, 300-070 |, 200-120 |, 300-320 |, 300-115 |, 300-320 |, 300-115 |, 400-101 |, 70-346 |, 70-480 |, 300-075 |, 210-060 |, 300-075 |, 210-060 |, SY0-401 |, M70-201 |, HP0-S41 |, 100-101 |, MB2-702 |, 100-101 |, MB2-702 |, 101 |, 70-488 |, MB2-701 |, CISSP |, 70-488 |, MB2-701 |, CISSP |, 640-554 |, AWS-SysOps |, N10-006 |, CCD-410 |, 210-260 |, AWS-SysOps |, N10-006 |, CCD-410 |, 210-260 |, MB5-705 |, 70-483 |, 810-401 |, 70-486 |, 200-310 |, 300-101 |, 400-201 |, 70-347 |, ADM-201 |, 300-208 |, EX200 |, 400-051 |, 70-461 |, MB2-707 |, MB2-707 |, 300-070 |, 200-120 |, 300-320 |, 300-115 |, 400-101 |, 70-346 |, 70-480 |, 300-075 |, 210-060 |, SY0-401 |, M70-201 |, HP0-S41 |, 100-101 |, MB2-702 |, 101 |, 70-488 |, MB2-701 |, CISSP |,
Home - RWITC RWITC

Jockey's Statistics as on 26-Feb-2017

JOCKEY WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL MOUNTS WIN %
P. Trevor 31 23 17 7 113 27.43
A. Sandesh 28 23 20 12 110 25.45
Neeraj Rawal 22 12 16 13 119 18.49
C. S. Jodha 14 12 13 14 108 12.96
Suraj Narredu 11 11 13 1 52 21.15
Dashrath Singh 10 13 5 11 82 12.2
J. Chinoy 8 8 11 12 87 9.2
S. Zervan 6 10 8 8 59 10.17
S. A. Amit 6 8 6 14 76 7.89
Santosh G. 5 7 2 3 30 16.67
Akshay Gaikwad 5 4 6 7 38 13.16
Y. S. Srinath 5 4 3 3 35 14.29
D. S. Daman 5 2 3 4 29 17.24
Bhawani Singh 5 1 5 10 85 5.88
T. S. Jodha 4 6 8 4 58 6.9
Yash Narredu 4 1 2 4 24 16.67
David Allan 4 1 0 1 7 57.14
P. S. Chouhan 3 12 3 8 49 6.12
S. J. Sunil 3 3 2 6 45 6.67
N. Nadeem 3 2 3 1 28 10.71
R. Ajinkya 3 2 2 5 42 7.14
N. S. Parmar 2 9 7 6 60 3.33
A. Imran Khan 2 1 3 1 11 18.18
G. Amit 2 1 2 2 22 9.09
Vishal N. Bunde 1 2 6 3 36 2.78
Kishore Kadam 1 2 3 2 56 1.79
Parbat Singh 1 1 4 3 23 4.35
S. S. Baria 1 0 2 0 18 5.56
S. John 0 2 2 0 5 0
Shrikant Kamble 0 2 1 2 30 0
S. Mosin 0 2 0 1 17 0
Amyn Merchant 0 1 2 1 42 0
Raghuveer Singh 0 1 2 0 20 0
S. Joseph 0 1 1 1 13 0
H. Zeeshan 0 1 1 1 19 0
J. E. Pereira 0 1 1 1 13 0
C. Alford 0 1 1 0 8 0
Colm O'Donoghue 0 1 1 0 4 0
Prabhu Naidu 0 1 0 0 1 0
M. A. Roushan 0 1 0 0 12 0
K. Nazil 0 0 2 4 29 0
S. Sunil 0 0 2 1 18 0
Hanumant Singh 0 0 2 1 6 0
Imran Chisty 0 0 1 1 7 0
D. R. Shubham 0 0 0 2 12 0
D. A. Naik 0 0 0 2 4 0
M. Ayyar 0 0 0 1 12 0
Sandeep Jadhav 0 0 0 1 7 0
R. Shelar 0 0 0 1 7 0
S. K. Jadhav 0 0 0 0 8 0
Altaf Sayyed 0 0 0 0 9 0
Raj Pawar 0 0 0 0 1 0
Vikram Jodha 0 0 0 0 8 0
B. Nikhil 0 0 0 0 14 0
Shahrukh Khan 0 0 0 0 5 0
Beuzelin Louis 0 0 0 0 1 0
Kavraj Singh 0 0 0 0 1 0
J. Pradeep 0 0 0 0 3 0
Zameer Sayyed 0 0 0 0 1 0