Jockey's Statistics as on 23-Sep-2018

JOCKEY WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL MOUNTS WIN %
P. Trevor 15 9 11 7 69 21.74
A. Sandesh 13 11 6 5 48 27.08
C. S. Jodha 11 11 13 12 71 15.49
Neeraj Rawal 11 4 7 6 61 18.03
A. Imran Khan 8 10 8 3 49 16.33
K. Nazil 8 6 5 1 54 14.81
P. S. Chouhan 7 9 11 3 57 12.28
Dashrath Singh 7 6 5 8 54 12.96
S. Zervan 6 6 3 11 52 11.54
S. A. Amit 4 2 2 4 49 8.16
N. S. Parmar 3 7 5 4 36 8.33
Yash Narredu 3 5 1 5 22 13.64
Akshay 3 0 2 1 15 20
D. S. Daman 2 3 1 0 18 11.11
A. S. Peter 2 0 1 0 11 18.18
T. S. Jodha 1 8 4 4 46 2.17
Y. S. Srinath 1 2 4 0 10 10
G. Amit 1 2 1 2 31 3.23
Raghuveer Singh 1 1 2 1 15 6.67
C. Umesh 1 1 1 4 19 5.26
S. G. Prasad 1 1 1 1 17 5.88
Kishore Kadam 1 1 0 0 8 12.5
N. B. Kuldeep 1 1 0 0 17 5.88
H. Zeeshan 1 0 2 1 24 4.17
Amyn Merchant 1 0 1 2 23 4.35
P. S. Kaviraj 1 0 1 0 6 16.67
Vishal N. Bunde 1 0 0 2 4 25
Parbat Singh 1 0 0 1 6 16.67
S. Joseph 1 0 0 1 7 14.29
Arshad Alam 1 0 0 1 2 50
Bhawani Singh 0 2 4 8 60 0
M. Ayyar 0 2 1 0 19 0
N. Nadeem 0 1 4 1 17 0
D. A. Naik 0 1 1 4 12 0
Malam Singh 0 1 1 0 4 0
Prashant P. Dhebe 0 1 1 0 3 0
S. J. Sunil 0 1 1 0 9 0
B. Nikhil 0 1 0 1 7 0
Aniket Karande 0 1 0 1 6 0
Akshay Kumar 0 1 0 0 1 0
Santosh G. 0 0 2 3 15 0
S. S. Baria 0 0 2 0 8 0
Gagandeep Mann 0 0 1 1 4 0
Mansoor Khan 0 0 1 0 1 0
D. R. Shubham 0 0 1 0 14 0
Nirmal Jodha 0 0 1 0 3 0
J. Chinoy 0 0 0 3 11 0
A. M. Tograllu 0 0 0 2 6 0
R. Ajinkya 0 0 0 1 6 0
Akshay Gaikwad 0 0 0 1 4 0
Niranjan S.Parmar 0 0 0 1 6 0
S. Sunil 0 0 0 0 3 0
Shahrukh Khan 0 0 0 0 3 0
Suraj Narredu 0 0 0 0 1 0
S. Mosin 0 0 0 0 2 0
Altaf Sayyed 0 0 0 0 9 0
T. Atul 0 0 0 0 1 0
Satish Nayak 0 0 0 0 2 0
S. Jaykumar 0 0 0 0 5 0
J. Pradeep 0 0 0 0 1 0
Kavraj Singh 0 0 0 0 5 0
M. A. Roushan 0 0 0 0 1 0
A. Prakash 0 0 0 0 3 0
Raj Pawar 0 0 0 0 4 0
P. Vinod 0 0 0 0 2 0
Sandeep Jadhav 0 0 0 0 4 0
Hanumant Singh 0 0 0 0 4 0

SPONSORS

BoatclubDRCEureka-ForbesHALLMARK1IGCCMYSORENOSHIR-&-DOLLYPOONAWALLA-GROUPPUNE-BOOKMAKERSRADIO-ONE-PUNERAPTAKOSSOUTHERN-COMMANDSRS-GROUPVILLOOYARAVADA