642-980, / EX200, / 700-701, / 70-466, / MB2-704, / MB5-705, / 98-349, / 070-411, / 300-208, / 70-412, / 642-889, / 70-332, / PMI-RMP, / 640-864, / 200-120, / 156-215-77, / 070-331, / A00-211, / C4040-250, / 220-802, / 1Z0-062, / 70-480, / PRINCE2-PRACTITIONER, / AWS-SysOps, / 70-331, / 070-465, / 070-413, / MB2-701, / 70-467, / 640-554, / C_TADM51_731, / 070-486, / 640-916, / 350-018 |, C4040-250 |, 810-403 |, 810-401 |, 70-486 |, 200-310 |, 300-101 |, 400-201 |, 300-101 |, 400-201 |, 70-347 |, ADM-201 |, 300-208 |, EX200 |, 400-051 |, 400-051 |, 70-461 |, MB2-707 |, 300-070 |, 200-120 |, 300-320 |, 300-115 |, 300-320 |, 300-115 |, 400-101 |, 70-346 |, 70-480 |, 300-075 |, 210-060 |, 300-075 |, 210-060 |, SY0-401 |, M70-201 |, HP0-S41 |, 100-101 |, MB2-702 |, 100-101 |, MB2-702 |, 101 |, 70-488 |, MB2-701 |, CISSP |, 70-488 |, MB2-701 |, CISSP |, 640-554 |, AWS-SysOps |, N10-006 |, CCD-410 |, 210-260 |, AWS-SysOps |, N10-006 |, CCD-410 |, 210-260 |, MB5-705 |, 70-483 |, 810-401 |, 70-486 |, 200-310 |, 300-101 |, 400-201 |, 70-347 |, ADM-201 |, 300-208 |, EX200 |, 400-051 |, 70-461 |, MB2-707 |, MB2-707 |, 300-070 |, 200-120 |, 300-320 |, 300-115 |, 400-101 |, 70-346 |, 70-480 |, 300-075 |, 210-060 |, SY0-401 |, M70-201 |, HP0-S41 |, 100-101 |, MB2-702 |, 101 |, 70-488 |, MB2-701 |, CISSP |,
Home - RWITC RWITC

Jockey's Statistics as on 19-Mar-2017

JOCKEY WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL MOUNTS WIN %
P. Trevor 38 28 24 8 137 27.74
A. Sandesh 36 25 24 15 139 25.9
Neeraj Rawal 26 18 19 17 146 17.81
C. S. Jodha 21 14 16 15 136 15.44
Dashrath Singh 13 15 9 13 102 12.75
Suraj Narredu 11 11 16 1 59 18.64
J. Chinoy 11 9 12 17 105 10.48
S. A. Amit 8 9 9 17 92 8.7
Santosh G. 7 8 4 4 38 18.42
S. Zervan 6 10 8 8 59 10.17
Akshay Gaikwad 6 7 7 7 48 12.5
Y. S. Srinath 5 5 3 4 37 13.51
D. S. Daman 5 3 3 4 33 15.15
Bhawani Singh 5 1 6 11 104 4.81
T. S. Jodha 4 6 8 4 58 6.9
Yash Narredu 4 1 2 4 24 16.67
David Allan 4 1 0 1 7 57.14
P. S. Chouhan 3 16 4 8 57 5.26
N. S. Parmar 3 9 8 9 73 4.11
S. J. Sunil 3 4 2 7 52 5.77
N. Nadeem 3 3 4 2 32 9.38
R. Ajinkya 3 2 2 5 46 6.52
G. Amit 2 3 2 2 27 7.41
A. Imran Khan 2 2 3 1 13 15.38
Vishal N. Bunde 1 2 6 3 45 2.22
Kishore Kadam 1 2 3 2 63 1.59
Parbat Singh 1 1 4 3 31 3.23
Hanumant Singh 1 0 2 1 7 14.29
S. S. Baria 1 0 2 0 18 5.56
Amyn Merchant 0 2 3 3 48 0
Raghuveer Singh 0 2 3 2 25 0
S. John 0 2 2 0 5 0
Shrikant Kamble 0 2 1 3 31 0
S. Mosin 0 2 0 1 20 0
J. E. Pereira 0 1 1 4 19 0
S. Joseph 0 1 1 1 18 0
H. Zeeshan 0 1 1 1 23 0
Colm O'Donoghue 0 1 1 0 4 0
C. Alford 0 1 1 0 8 0
D. R. Shubham 0 1 0 2 17 0
Prabhu Naidu 0 1 0 0 1 0
Akshay 0 1 0 0 3 0
M. A. Roushan 0 1 0 0 17 0
Nirmal Jodha 0 1 0 0 5 0
K. Nazil 0 0 2 4 35 0
S. Sunil 0 0 2 1 24 0
Akash Agarwal 0 0 2 0 2 0
Imran Chisty 0 0 1 1 7 0
N. B. Kuldeep 0 0 0 2 6 0
D. A. Naik 0 0 0 2 4 0
M. Ayyar 0 0 0 1 16 0
S. G. Prasad 0 0 0 1 2 0
R. Shelar 0 0 0 1 8 0
Sandeep Jadhav 0 0 0 1 8 0
Vikram Jodha 0 0 0 0 9 0
A. M. Tograllu 0 0 0 0 1 0
Beuzelin Louis 0 0 0 0 1 0
Altaf Sayyed 0 0 0 0 12 0
A. K. Pawar 0 0 0 0 1 0
Shahrukh Khan 0 0 0 0 7 0
S. Jaykumar 0 0 0 0 2 0
S. K. Jadhav 0 0 0 0 9 0
J. Pradeep 0 0 0 0 4 0
Kavraj Singh 0 0 0 0 1 0
B. Nikhil 0 0 0 0 14 0
N. Rawal 0 0 0 0 2 0
Raj Pawar 0 0 0 0 2 0
Zameer Sayyed 0 0 0 0 1 0