642-980, / EX200, / 700-701, / 70-466, / MB2-704, / MB5-705, / 98-349, / 070-411, / 300-208, / 70-412, / 642-889, / 70-332, / PMI-RMP, / 640-864, / 200-120, / 156-215-77, / 070-331, / A00-211, / C4040-250, / 220-802, / 1Z0-062, / 70-480, / PRINCE2-PRACTITIONER, / AWS-SysOps, / 70-331, / 070-465, / 070-413, / MB2-701, / 70-467, / 640-554, / C_TADM51_731, / 070-486, / 640-916, / 350-018 |, C4040-250 |, 810-403 |, 810-401 |, 70-486 |, 200-310 |, 300-101 |, 400-201 |, 300-101 |, 400-201 |, 70-347 |, ADM-201 |, 300-208 |, EX200 |, 400-051 |, 400-051 |, 70-461 |, MB2-707 |, 300-070 |, 200-120 |, 300-320 |, 300-115 |, 300-320 |, 300-115 |, 400-101 |, 70-346 |, 70-480 |, 300-075 |, 210-060 |, 300-075 |, 210-060 |, SY0-401 |, M70-201 |, HP0-S41 |, 100-101 |, MB2-702 |, 100-101 |, MB2-702 |, 101 |, 70-488 |, MB2-701 |, CISSP |, 70-488 |, MB2-701 |, CISSP |, 640-554 |, AWS-SysOps |, N10-006 |, CCD-410 |, 210-260 |, AWS-SysOps |, N10-006 |, CCD-410 |, 210-260 |, MB5-705 |, 70-483 |, 810-401 |, 70-486 |, 200-310 |, 300-101 |, 400-201 |, 70-347 |, ADM-201 |, 300-208 |, EX200 |, 400-051 |, 70-461 |, MB2-707 |, MB2-707 |, 300-070 |, 200-120 |, 300-320 |, 300-115 |, 400-101 |, 70-346 |, 70-480 |, 300-075 |, 210-060 |, SY0-401 |, M70-201 |, HP0-S41 |, 100-101 |, MB2-702 |, 101 |, 70-488 |, MB2-701 |, CISSP |,
Home - RWITC RWITC

Jockey's Statistics as on 16-Apr-2017

JOCKEY WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL MOUNTS WIN %
P. Trevor 55 40 27 15 187 29.41
A. Sandesh 39 38 30 18 172 22.67
Neeraj Rawal 35 22 23 20 181 19.34
C. S. Jodha 28 25 24 21 183 15.3
Dashrath Singh 16 16 12 17 129 12.4
J. Chinoy 14 12 15 19 127 11.02
S. A. Amit 12 12 19 18 124 9.68
Suraj Narredu 11 11 16 1 59 18.64
Santosh G. 8 9 6 4 46 17.39
D. S. Daman 7 4 4 4 46 15.22
S. Zervan 6 10 8 8 59 10.17
Akshay Gaikwad 6 7 8 8 52 11.54
Y. S. Srinath 5 5 3 4 37 13.51
Bhawani Singh 5 1 6 11 132 3.79
T. S. Jodha 4 6 8 4 58 6.9
R. Ajinkya 4 2 2 5 53 7.55
Yash Narredu 4 1 2 4 24 16.67
David Allan 4 1 0 1 7 57.14
P. S. Chouhan 3 16 4 8 57 5.26
N. S. Parmar 3 9 9 11 81 3.7
S. J. Sunil 3 4 4 9 62 4.84
N. Nadeem 3 4 4 4 40 7.5
A. Imran Khan 3 2 3 1 16 18.75
G. Amit 2 3 2 2 31 6.45
Akshay Kumar 2 3 0 1 16 12.5
Akash Agarwal 2 0 2 1 17 11.76
Kishore Kadam 1 4 3 3 82 1.22
Vishal N. Bunde 1 3 6 3 55 1.82
Raghuveer Singh 1 3 4 4 33 3.03
Shrikant Kamble 1 3 1 5 38 2.63
Amyn Merchant 1 2 7 5 74 1.35
Parbat Singh 1 1 5 4 37 2.7
S. Jaykumar 1 1 1 1 8 12.5
K. Nazil 1 0 3 4 40 2.5
Hanumant Singh 1 0 2 1 8 12.5
S. S. Baria 1 0 2 0 18 5.56
M. Ayyar 1 0 0 2 23 4.35
S. John 0 2 2 0 5 0
S. Mosin 0 2 0 2 24 0
Nirmal Jodha 0 2 0 0 10 0
H. Zeeshan 0 1 2 1 28 0
J. E. Pereira 0 1 1 4 22 0
S. Joseph 0 1 1 2 23 0
M. A. Roushan 0 1 1 0 20 0
C. Alford 0 1 1 0 8 0
Colm O'Donoghue 0 1 1 0 4 0
Vikram Jodha 0 1 1 0 12 0
D. R. Shubham 0 1 0 2 21 0
Akshay 0 1 0 1 5 0
Prabhu Naidu 0 1 0 0 1 0
N. B. Kuldeep 0 0 3 4 18 0
N. Rawal 0 0 3 2 20 0
S. Sunil 0 0 2 2 30 0
Imran Chisty 0 0 1 1 7 0
S. G. Prasad 0 0 0 2 4 0
D. A. Naik 0 0 0 2 6 0
A. M. Tograllu 0 0 0 2 5 0
R. Shelar 0 0 0 1 10 0
Sandeep Jadhav 0 0 0 1 10 0
J. Pradeep 0 0 0 1 5 0
Beuzelin Louis 0 0 0 0 1 0
Altaf Sayyed 0 0 0 0 15 0
A. K. Pawar 0 0 0 0 2 0
Anil Baandal 0 0 0 0 2 0
Akash Rajput 0 0 0 0 2 0
Kavraj Singh 0 0 0 0 1 0
S. K. Jadhav 0 0 0 0 9 0
Mudassar Nazar 0 0 0 0 1 0
B. Nikhil 0 0 0 0 14 0
Raj Pawar 0 0 0 0 3 0
Shahrukh Khan 0 0 0 0 10 0
Zameer Sayyed 0 0 0 0 1 0