642-980, / EX200, / 700-701, / 70-466, / MB2-704, / MB5-705, / 98-349, / 070-411, / 300-208, / 70-412, / 642-889, / 70-332, / PMI-RMP, / 640-864, / 200-120, / 156-215-77, / 070-331, / A00-211, / C4040-250, / 220-802, / 1Z0-062, / 70-480, / PRINCE2-PRACTITIONER, / AWS-SysOps, / 70-331, / 070-465, / 070-413, / MB2-701, / 70-467, / 640-554, / C_TADM51_731, / 070-486, / 640-916, / 350-018 |, C4040-250 |, 810-403 |, 810-401 |, 70-486 |, 200-310 |, 300-101 |, 400-201 |, 300-101 |, 400-201 |, 70-347 |, ADM-201 |, 300-208 |, EX200 |, 400-051 |, 400-051 |, 70-461 |, MB2-707 |, 300-070 |, 200-120 |, 300-320 |, 300-115 |, 300-320 |, 300-115 |, 400-101 |, 70-346 |, 70-480 |, 300-075 |, 210-060 |, 300-075 |, 210-060 |, SY0-401 |, M70-201 |, HP0-S41 |, 100-101 |, MB2-702 |, 100-101 |, MB2-702 |, 101 |, 70-488 |, MB2-701 |, CISSP |, 70-488 |, MB2-701 |, CISSP |, 640-554 |, AWS-SysOps |, N10-006 |, CCD-410 |, 210-260 |, AWS-SysOps |, N10-006 |, CCD-410 |, 210-260 |, MB5-705 |, 70-483 |, 810-401 |, 70-486 |, 200-310 |, 300-101 |, 400-201 |, 70-347 |, ADM-201 |, 300-208 |, EX200 |, 400-051 |, 70-461 |, MB2-707 |, MB2-707 |, 300-070 |, 200-120 |, 300-320 |, 300-115 |, 400-101 |, 70-346 |, 70-480 |, 300-075 |, 210-060 |, SY0-401 |, M70-201 |, HP0-S41 |, 100-101 |, MB2-702 |, 101 |, 70-488 |, MB2-701 |, CISSP |,
Home - RWITC RWITC

Jockey's Statistics as on 24-Sep-2017

JOCKEY WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL MOUNTS WIN %
Dashrath Singh 19 10 7 6 67 28.36
Neeraj Rawal 15 14 13 12 79 18.99
A. Sandesh 15 13 14 6 59 25.42
A. Imran Khan 14 10 17 15 76 18.42
P. S. Chouhan 11 8 8 10 58 18.97
C. S. Jodha 10 9 13 6 79 12.66
P. Trevor 9 5 6 5 42 21.43
D. S. Daman 4 11 4 2 33 12.12
Prashant P. Dhebe 4 7 6 4 39 10.26
N. S. Parmar 4 2 4 5 40 10
Y. S. Srinath 3 2 3 1 11 27.27
Suraj Narredu 3 1 2 1 13 23.08
Yash Narredu 2 9 6 7 33 6.06
S. A. Amit 2 4 2 13 50 4
K. Nazil 2 1 1 2 18 11.11
M. Ayyar 2 1 0 1 15 13.33
Bhawani Singh 2 0 2 2 41 4.88
S. Jaykumar 2 0 0 0 11 18.18
Vishal N. Bunde 1 4 0 3 26 3.85
H. Zeeshan 1 4 0 1 19 5.26
R. Ajinkya 1 3 2 2 22 4.55
Santosh G. 1 2 2 2 14 7.14
Raghuveer Singh 1 2 2 2 15 6.67
J. Chinoy 1 1 2 0 20 5
N. Nadeem 1 1 1 8 27 3.7
N. B. Kuldeep 1 0 3 1 18 5.56
A. M. Tograllu 1 0 2 1 13 7.69
S. G. Prasad 1 0 1 0 12 8.33
S. Mosin 1 0 0 0 8 12.5
J. Pradeep 1 0 0 0 10 10
Altaf Sayyed 1 0 0 0 5 20
S. J. Sunil 0 5 2 1 29 0
T. S. Jodha 0 2 4 4 52 0
Amyn Merchant 0 2 3 3 35 0
Nirmal Jodha 0 1 0 3 22 0
Akshay 0 1 0 1 6 0
Kishore Kadam 0 1 0 0 9 0
D. R. Shubham 0 0 1 2 17 0
S. Joseph 0 0 1 2 14 0
D. A. Naik 0 0 1 0 7 0
Raj Pawar 0 0 1 0 4 0
M. A. Roushan 0 0 0 1 23 0
Parbat Singh 0 0 0 1 3 0
V. R. Jagadeesh 0 0 0 0 1 0
Vikram Jodha 0 0 0 0 4 0
Akash Rajput 0 0 0 0 2 0
Satish Nayak 0 0 0 0 5 0
S. Sunil 0 0 0 0 6 0
S. S. Baria 0 0 0 0 5 0
F. Irani 0 0 0 0 3 0
Hanumant Singh 0 0 0 0 8 0
Shahrukh Khan 0 0 0 0 3 0
J. E. Pereira 0 0 0 0 11 0
Sandeep Jadhav 0 0 0 0 8 0
R. Shelar 0 0 0 0 6 0
B. Nikhil 0 0 0 0 8 0
Zameer Sayyed 0 0 0 0 1 0