642-980, / EX200, / 700-701, / 70-466, / MB2-704, / MB5-705, / 98-349, / 070-411, / 300-208, / 70-412, / 642-889, / 70-332, / PMI-RMP, / 640-864, / 200-120, / 156-215-77, / 070-331, / A00-211, / C4040-250, / 220-802, / 1Z0-062, / 70-480, / PRINCE2-PRACTITIONER, / AWS-SysOps, / 70-331, / 070-465, / 070-413, / MB2-701, / 70-467, / 640-554, / C_TADM51_731, / 070-486, / 640-916, / 350-018 |, C4040-250 |, 810-403 |, 810-401 |, 70-486 |, 200-310 |, 300-101 |, 400-201 |, 300-101 |, 400-201 |, 70-347 |, ADM-201 |, 300-208 |, EX200 |, 400-051 |, 400-051 |, 70-461 |, MB2-707 |, 300-070 |, 200-120 |, 300-320 |, 300-115 |, 300-320 |, 300-115 |, 400-101 |, 70-346 |, 70-480 |, 300-075 |, 210-060 |, 300-075 |, 210-060 |, SY0-401 |, M70-201 |, HP0-S41 |, 100-101 |, MB2-702 |, 100-101 |, MB2-702 |, 101 |, 70-488 |, MB2-701 |, CISSP |, 70-488 |, MB2-701 |, CISSP |, 640-554 |, AWS-SysOps |, N10-006 |, CCD-410 |, 210-260 |, AWS-SysOps |, N10-006 |, CCD-410 |, 210-260 |, MB5-705 |, 70-483 |, 810-401 |, 70-486 |, 200-310 |, 300-101 |, 400-201 |, 70-347 |, ADM-201 |, 300-208 |, EX200 |, 400-051 |, 70-461 |, MB2-707 |, MB2-707 |, 300-070 |, 200-120 |, 300-320 |, 300-115 |, 400-101 |, 70-346 |, 70-480 |, 300-075 |, 210-060 |, SY0-401 |, M70-201 |, HP0-S41 |, 100-101 |, MB2-702 |, 101 |, 70-488 |, MB2-701 |, CISSP |,
Home - RWITC RWITC

Jockey's Statistics as on 15-Aug-2017

JOCKEY WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL MOUNTS WIN %
Neeraj Rawal 7 3 6 3 26 26.92
P. Trevor 7 3 2 5 28 25
Dashrath Singh 7 1 2 1 22 31.82
A. Imran Khan 5 2 7 2 25 20
A. Sandesh 4 9 5 3 26 15.38
Prashant P. Dhebe 4 5 2 3 19 21.05
C. S. Jodha 3 2 1 3 26 11.54
D. S. Daman 1 7 1 2 16 6.25
Yash Narredu 1 4 1 2 12 8.33
P. S. Chouhan 1 1 4 2 12 8.33
N. S. Parmar 1 1 2 1 12 8.33
M. Ayyar 1 1 0 0 4 25
N. B. Kuldeep 1 0 2 0 11 9.09
K. Nazil 1 0 1 1 9 11.11
J. Chinoy 1 0 1 0 13 7.69
Altaf Sayyed 1 0 0 0 4 25
R. Ajinkya 0 2 1 1 8 0
T. S. Jodha 0 1 1 2 20 0
S. J. Sunil 0 1 1 0 15 0
S. A. Amit 0 1 0 4 12 0
H. Zeeshan 0 1 0 1 6 0
Kishore Kadam 0 1 0 0 6 0
Amyn Merchant 0 0 3 1 17 0
S. Joseph 0 0 1 2 12 0
D. A. Naik 0 0 1 0 3 0
Bhawani Singh 0 0 1 0 16 0
N. Nadeem 0 0 0 2 9 0
Nirmal Jodha 0 0 0 2 6 0
D. R. Shubham 0 0 0 1 6 0
Vishal N. Bunde 0 0 0 1 12 0
Parbat Singh 0 0 0 1 1 0
S. Mosin 0 0 0 0 4 0
S. S. Baria 0 0 0 0 1 0
S. Sunil 0 0 0 0 2 0
Zameer Sayyed 0 0 0 0 1 0
Vikram Jodha 0 0 0 0 3 0
Satish Nayak 0 0 0 0 5 0
Sandeep Jadhav 0 0 0 0 5 0
Hanumant Singh 0 0 0 0 3 0
J. E. Pereira 0 0 0 0 7 0
M. A. Roushan 0 0 0 0 12 0
B. Nikhil 0 0 0 0 2 0
Raj Pawar 0 0 0 0 2 0
S. G. Prasad 0 0 0 0 1 0
J. Pradeep 0 0 0 0 3 0
Raghuveer Singh 0 0 0 0 1 0
R. Shelar 0 0 0 0 2 0
A. M. Tograllu 0 0 0 0 4 0