Jockey's Statistics as on 12-Mar-2020

JOCKEY WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL MOUNTS WIN %
David Egan 21 8 12 7 69 30.43
Nicky Mackay 15 9 10 12 63 23.81
A. Sandesh 12 10 13 4 48 25
Neeraj Rawal 12 8 8 7 53 22.64
Leigh Roche 12 5 8 7 52 23.08
A. Imran Khan 9 9 12 6 48 18.75
Dashrath Singh 9 6 4 4 43 20.93
P. Trevor 9 5 6 5 42 21.43
P. S. Kaviraj 8 6 15 7 75 10.67
C. S. Jodha 7 3 5 4 47 14.89
P. S. Chouhan 5 5 5 6 33 15.15
A. S. Peter 5 4 5 7 56 8.93
Prashant P. Dhebe 4 6 5 3 32 12.5
Colm O'Donoghue 4 2 3 2 19 21.05
D. S. Daman 3 8 2 2 23 13.04
S. Zervan 3 3 6 5 39 7.69
David Allan 3 3 2 2 16 18.75
A. Prakash 3 2 1 4 34 8.82
Yash Narredu 2 6 2 4 20 10
K. Pranil 2 2 3 1 36 5.56
N. S. Parmar 2 2 2 4 25 8
M. Ayyar 2 1 0 0 10 20
Bhawani Singh 2 0 1 2 29 6.9
H. Zeeshan 1 3 0 1 13 7.69
Y. S. Srinath 1 1 2 0 6 16.67
J. Chinoy 1 1 2 0 18 5.56
K. Nazil 1 1 1 2 15 6.67
Shrikant Kamble 1 1 0 3 12 8.33
Akshay Kumar 1 1 0 2 8 12.5
N. B. Kuldeep 1 0 3 1 17 5.88
A. M. Tograllu 1 0 1 1 11 9.09
S. John 1 0 1 0 4 25
S. Jaykumar 1 0 0 0 3 33.33
S. Mosin 1 0 0 0 6 16.67
Altaf Sayyed 1 0 0 0 4 25
Nathan Evans 0 4 2 5 25 0
Malam Singh 0 2 3 4 27 0
S. A. Amit 0 2 1 8 28 0
R. Ajinkya 0 2 1 2 14 0
Santosh G. 0 2 0 1 7 0
T. S. Jodha 0 1 3 3 35 0
Aniket Karande 0 1 2 2 24 0
P. Vinod 0 1 1 2 15 0
S. J. Sunil 0 1 1 0 17 0
N. Nadeem 0 1 0 5 14 0
Nirmal Jodha 0 1 0 3 17 0
C. D. Hayes 0 1 0 1 6 0
Akshay 0 1 0 0 3 0
Kishore Kadam 0 1 0 0 7 0
P. Shinde 0 1 0 0 8 0
Amyn Merchant 0 0 3 2 25 0
Suraj Narredu 0 0 2 1 5 0
Imran Chisty 0 0 2 0 5 0
S. Joseph 0 0 1 2 12 0
Gagandeep Mann 0 0 1 1 3 0
Prabhu Naidu 0 0 1 0 1 0
D. A. Naik 0 0 1 0 7 0
Vishal N. Bunde 0 0 0 2 20 0
D. R. Shubham 0 0 0 1 9 0
Parbat Singh 0 0 0 1 3 0
Vikram Walkar 0 0 0 1 1 0
Dhanu S. Deora 0 0 0 0 2 0
S. Sunil 0 0 0 0 4 0
S. S. Baria 0 0 0 0 1 0
Vikram Jodha 0 0 0 0 4 0
Akshay Gaikwad 0 0 0 0 6 0
Zameer Sayyed 0 0 0 0 1 0
Shahrukh Khan 0 0 0 0 2 0
Satish Nayak 0 0 0 0 5 0
Sandeep Jadhav 0 0 0 0 8 0
R. Shelar 0 0 0 0 5 0
Raghuveer Singh 0 0 0 0 2 0
F. Irani 0 0 0 0 1 0
Hanumant Singh 0 0 0 0 5 0
S. G. Prasad 0 0 0 0 4 0
Raj Pawar 0 0 0 0 3 0
B. Nikhil 0 0 0 0 6 0
Ishwar Pardeshi 0 0 0 0 4 0
J. E. Pereira 0 0 0 0 11 0
M. A. Roushan 0 0 0 0 17 0
J. Pradeep 0 0 0 0 6 0

SPONSORS

BAHRAINBTCCNWADIADASHMESHDMCCEBCOFORBESGOOLhomi-mehtaHOMI-PUDUMJEEHRCKINGFISHERLIVESMARTMAMRAMASWAMYMRCPADMINIPMRUNGTARATTONSEYRCTCrmmandalRMRUKMANIRUSI-PATELshapoorjiSMSHAHstylecrackerVILLOOWORKSMART